Sabtu, 19 Februari 2011

Ciri-ciri Wanita Shalihah

1. Taat dan patuh kepada Allaah.

2. Memelihara diri saat suaminya tidak ada. "Maka wanita-wanita yang shalihah ialah yg taat kepada Alloh lagi memelihara mereka (QS.4:34)

3. Mendahulukan ketetapan Alloh di atas ketetapan zang lain. "Dan tidaklah patut bagi peorang laki-laki mu'min dan tidak patut pula bagi wanita mu'min.apabila Alloh dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. akan ada bagi mereka pilihan ( pilihan lain ) tentang  urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Alloh dan Rosul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. ( QS. Al Ahzab ; 36 )
Rosululloh Saw. bersabda

" Tidaklah beriman  di antara kamu sampai menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang telah Aku tetapkan / datangkan .

4.  Menampilkan kepribadiannya sebagai mar'atus Shalihah

5. Banyak menetap di rumah ,sesuai dengan fitroh dan tugasnya.

6.Tidak berdandandan berhias seperti berhiasnya kaum wanita jahiliyah.

7. Mendirikan shalat

8. Menunaikan zakat.
    Dan barang siapa  di antara kamu sakalian ( istri-istri Nabi ) Tetap taat kepada Alloh dan Rosul-Nya dan mengerjakan amal sholeh, niscaya kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya  rezeki yang mulia.

" Hai istri-istri Nabi, kamu sklian tidaklah seperti wanita-wanita yang lain jika kamu bertaqwa maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah  orang yang ada penyakit  di dalam hatinya, danucapkanlah dengan ucapan yang baik. Hendaklah kamu tetap  di rumahmu dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dirikanlah shalat, tunaikanlah  zakat , taatilah Alloh dan Rosul-Nya.  Sesungguhnya Alloh  bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu Haiakhlul bait dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ( QS Al Ahzab : 31-33 )
,
Wanita sholihah atau yang sering disebut  " Mar 'atus Sholihah ', adalah seorang wanita yang benar - benar tt kepada Alloh dengan segala peritah  dan larangan yang ada. Dia tidak pernah membantahketentuan Alloh dan dia selalu menyerahkan jiwa raga dan seluruh kehidupannya  untuk mengabdi kepada Alloh  Swt semata.
   Adapun yang dimaksud dengan taat di sini adalah  :
1. Mwnyerahkan diei kepada Alloh .
2. Menyerahkan semua  urusan hidupnya  kepada hukum dan syari'at Alloh , atau dengan kata lain ,menjadikan Al Qur'an  dan Al Hadish sebagai sumber hukum dalam mengatur seluryuh aspek kehidupan 3. Mwngorbankan kepentingan pribadi  untuk memenuhi panggilan yang suci , Alloh Swt.
4. Mengutamakan nasehat dan petringatan Allohj di atas peringatan dan nasehat yang lain
5. Menghindarkan diri dari segala tipu daya
6, Menjalankan perintah Alloh dan Rosul-Nya serta meninggalkan semua laarangan-Nya.
  
    Sikap patuh dan taat kepada Alloh ini pasti akan berhadapan degan cobaan ,rintangan dan ujian. sebab itulah fitrohnya. Nmun kekuatan iman  yang ada pada diri seorang wanita shalihah akan mampu menghadapi segala rintangan yang ada .
    Alloh tidak akan membiarkan dan mempercayai hamba-Nya tanpa m,emberikan ujian terlebih dahulu. Ibaratnya seprang guru , meskipun anak didiknya  pandai dan bijaksana , dia tidak akan melulyskan anak didfiknya sebelum diadakan pengecekan dan ujian terlebih sdahulu meskipun guru itu tauhu anak didiknya tersebut pasti lul;us karena pandai.
   Banyak sekali ayat -ayat Al Qu'an yang membahas tentang iman dan cobaannya. Di antaranya ;
1. QS. Al Ankabut / 29 " 2-3
2. QS.A t Taubah / 9 : 16
3. QS.Al Baqarah / 2 : 214
4. QS. Ali Imran / 3 : 142


                                                                                                Kutipan ini diambil dari Agenda Shalihah
                                                                                                Penerbit PUSTAKA AL MUKMIN PRESS
                                                                                                Kompl. PP Al Mukmin Ngruki.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar